Khamosh! Adalat Jari Hain

6 shows: Sep 14 (7pm), Sep 15 (4pm), Sep 21 (7pm), Sep 22 (4pm), Sep 28 (7pm), Sep 29 (4pm)

Booking is now closed.

Sep 14 show - Not available.

Sep 15 show - Not available.

Set 21 show - Sold out.

Sep 22 show - Sold out.

Sep 28 show - Sold out.

Sep 29 show - Cancelled.