synopsis khamosh adalat jari hai.jpg
khamosh 8.jpg